Sunday, July 26, 2009


கண்கள் எனப்படுவது
எல்லோரும்
காதலுக்கு,
கண் இல்லை என்பார்கள்
ஆனால்
நம் காதலுக்கு உதடுகள் இல்லை
ஆம்!
அனைத்தையும் உன் கண்களே பேசிவிடுகிறதே!!!

No comments:

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Post a Comment

^ Scroll to Top